+

Ingyenes kiszállítás 15.000 Forint feletti megrendelés esetén (szállítási módok).

Kérdése van? Keressen minket!
E-mail: info@beautydepo.hu Telefon: +........

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződő felek

1.1 Eladó
Megnevezése: Beauty Depo GroupKft.
Címe: 1181 Budapest
Cégjegyzék száma: Cg. 01 09 706843
Adószáma: 12857548-2-43

1.2 Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Medimplant Kft. „BEAUTYDEPO” webáruházának internetes felületén keresztül árut megrendel, vásárol.

1.3 Szállító
A Beauty Depo Groip Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

2. Általános rendelkezések, az ÁSZF célja

Érvényes: 2016. május 16.-tól

Frissítve: 2022. május 22.

 

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részlet esen szabályozza  awebáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.beautydepo.hu oldalon levő internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A szerződés nyelve magyar. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó
részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a
webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz
elengedhetetlenül szükségesek.
Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, h asználatuk során az adatvédelem szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.


1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érd ekében: Vezeték- és keresztnév, email cím, számlázási cím, számlázási név.

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolí tása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

1. Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

ugyfelszolgalat@posta.hu       

Cégjegyzékszám: 01-10-042463 

Adószám:10901232-2-44

Weboldal: http://www.posta.hu

ASZF: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Adatvédelmi szabályzat: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

2. PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.
4030 Debrecen, Békés u. 3.

Ügyfélszolgálat címe: 4029 Debrecen, Attila tér 3.

Normál adószám: 25034644-2-10;

Cégjegyzék szám: 23068577-2-09;

E-mail: info@pmpexpress.hu

ASZF: https://www.pmpexpress.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Adatvédelmi szabályzat: https://www.pmpexpress.hu/adatvedelmi-tajekoztato

3. FOXPOST Zrt.

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25034644-2-10

Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

E-mail címe: info@foxpost.hu

ASZF: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Adatvédelmi szabályzat: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf


8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs t ársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

5. A szerződés létrejötte és módosítása

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó www.beautydepo.hu weboldalán levő webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban valónvásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, a Vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

5.2 Megrendelés módosítása, törlések
A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem
törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Elérhetőségeink menüpontjában
megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a megrendelést követő 48 órán belül, és a csomag feladás előtt lehetséges.

Egyéb esetekben az átvételt követően a törvényben meghatározott módon, az átvételt követően lehetséges. Tehát ebben az esetben is kiküldjük a megrendelését, átvétel után természetesen a törvénybennmeghatározott módon elállhat a megrendeléstől. Ebben az esetben a kiszállítás költsége levonásra kerül a visszatérítés összegéből. 

 

A megrendelt de át nem vett csomagok szállítási költsége minden esetben a vásárlót terheli,

visszatérítéskor kiszállítási és visszaszállítási költségek is levonásra kerülnek.

 

5.2.1 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „ Megrendelés” gombra kattintva
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések
esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerző dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az
Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 

5.2.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A megrendelésről azonnal kap egy visszaigazolást, mely tartalmazza a megrendelt tételeket és egyéb dokumentumokat (ASZF, Elállási nyilatkozat, Adatvédelmi nyilatkozat). Készletellenörzés után megrendelését visszaigazoljuk, ez már nem automata üzenet, ilyenkor megrendelése feldolgozását már megkezdjük. A megrendelés második visszaigazolását követően (webáruházunk által történt "Megrendelés feldolgozás alatt" értesítő) 48 óráig (ha időközben még nem adjuk át megrendelését szállításra) lehetősége van elállni a megrendeléstől. Ezután már csak a megrendelés ávétele után, a 6. pontban leírtak alapján természetesen lehetősége van elállni a megrendeléstől. 

 

1. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az
Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e -mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 48 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

 

2. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e -mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A számlát is ekkor küldjük elektronikus úton. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

 

5.3 Árak
A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó egységára, amely forintban értendő. Az ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a
jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e -mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

 

5.4 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét átutalással vagy BARION bankkártyás
fizetéssel egyenlítheti ki. BARION bankkártyás fizetés esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét a BARION felületén kell teljesíteni. A BARION bankkártyás fizetésről itt olvashat bővebben: https://www.barion.com/hu

Előre történő utalás fizetési mód választás esetén az Eladó - készletkezelési okokból - a megrendeléstől számított 1 munkanapig tartja függőben a megrendelést. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg bankszámlájára az ellenérték a megrendelés előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

 

5.5 Szállítás
Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a
megrendelést követően 3-6 munkanapon, de legkésőbb 10 munkanapon belül küldi el. Amennyiben egy termék szállítási ideje hosszabb, mint az általános 3-6 munkanap, ez minden esetben feltüntetésre kerül a terméklapon. (nem tartunk minden termékcsaládot raktáron, illetve prémium márkák esetében a szállítási idő jelentősen megnövekedhet.) A kiszállításra vonatkozó határidőt a webáruház a terméklapon jelzi a Vásárló számára. A kiszállítás pontos napjáról az Eladó emailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

Miután közvetlen raktárkészlettel nem rendelkezünk minden termékcsaládból, egyes termékeinket közvetlenül a forgalmazóktól szerezzük be, ezért egyes termékek aktuálisan jelzett mennyisége eltérhet a webáruházban jelzett mennyiségtől, előfordulhat, hogy nincs készleten az adott termék, annak ellenére, hogy webáruházunkban a "KÉSZLETEN" feliratot látja. Minden termékünk mellett megtalálja a várható szállítási időt. Két termékcsaládunknál fordulhat elő hosszabb szállítási idő, átlagosan 10 munkanap ( Fito-C, Solanie, Dr. Spiller és egyes Paul Mitchell, illetve Malu Wilz termékek.

 

5.6 Sikertelen kézbesítés
A Szállító a szállítási mód függvényében kétszer kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A sikertelen
kiszállítás után további 10 munkanapig átvehető a megrendelt termék a szállító cégnél (Magyar Posta Zrt.,
), illetve kérhető az újbóli kiszállítás (FoxPost, ExpressOne). Ezután a megrendelt terméket visszaszállítják az Eladó telephelyére. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

6. Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

A megrendelt termékek átvételétől számítva Ön 14 munkanapon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 munkanapon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 munkanap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

Postai úton: Beauty Depo Group Kft. 1188 Budapest, Szigeti Kálmán utca 51.

Elektronikus úton: info@beautydepo.hu

Ebből a célból kérjük használja a megrendelés visszaigazolásában mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt (illetve az 5.2 pontban megjelölt) határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli, de csak a fél tüntetett fizetési módok szerint. Átutalással, vagy bankkártyával történt fizetési mód esetén nem áll módunkban az összeg készpénzben történő visszatérítésére. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Az elállási jog minden, postán vagy futárral kiszállított, vagy személyesen átvett termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, esetleg sérült csomagolásban található (a csomagolást nem szükséges visszaküldeni) de a termék a gyárilag megjelölt mennyiséget tartalmazza (kozmetikumok, sminktermékek esetében értendő, vagyis a termék nem lett használatba véve), garancialevél kiállítása esetén azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz. (Elállás esetén a számlát nem szükséges visszaküldeni.)

 

Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog:

- Higiéniai okokból a különböző higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kozmetikumok esetében akkor nem gyakorolhatja a vásárló elállási jogát, ha a egyes termékeinken, a papírcsomagoláson belüli esetleges védőfóliát már felbontotta, vagyis a terméket már használatba vette.

 

Nem illeti meg továbbá az elállás joga olyan termékek esetében, ami kifejezetten megrendelésre érkezik.

Az ilyen termékek mellett ezt feltüntetjük. Az ilyen módon megrendelt termékek esetében csakis abban az esetben élhet az elállás jogával, ha azt a terméket határidőn túl (ez minden esetben a vállalt szállítási határidő utolsó napja) illetve sérülten, vagy valamilyen műszaki hibával szállítjuk. Ebben az esetben a szervízbe szállítás és visszaszállítás költségét átvállaljuk. Ha a terméket átvette, és az a megrendelésben vállalt módon, időben és állapotban átvételre kerül (határidőn belül, tökéletes állapotban, működőképesen), akkor elállási jogát nem gyakorolhatja.

8. Kellékszavatosság

Milyen esetekben élhet a kellékszavatosság jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy:


- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy


- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát


- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidővel érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet termékszavatosság jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Beauty Depo Group Kft. jótállásra köteles. 

Pl. ha egy pumpás kozmetikum nem megfelelően kinyomható a tégelyből. Ebben az esetben azonnal cseréljük a terméket. Mivel termékeink nem tömegtermékek, sokszor kézzel kerülnek a tégelyek feltöltésre.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Alveola professzionális kozmetikaigépekre vonatkozóan:

Professzionális termékek - Vásárlása kizárólag szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy számára megengedett. A termékre a 151/2003. Korm. rendelet szerinti jótállás nem vonatkozik, azonban az Alveola Kft, mit gyártó saját jótállási feltételei szerint 1 év jótállást vállal.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállás kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A vállalkozás mentesül a jótállás alól abban az esetben is, ha a hibát amennyiben az már az első használatkor is fennáll, ön a 8. pontban meghatározott kettő hónap elteltével jelzi a vállalkozás felé.

11. Fogyasztói jogviták rendezése

A Vásárló panasszal élhet a szolgáltatás bármely részével, termékkel kapcsolatban. 

Panaszt bejelenthet elérhetőségeinken:

Postai levélben: 1188 Budapest Szigeti Kálmán utca 51.

Elektronikus levélben: info@beautydepo.hu

Telefonon: +36 70 7793979

A Beauty Depo Group Kft. a panasz bejelentésére haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban válaszol, megoldást javasol.

A Vásárlónak joga van számára nem elfogadható válasz, megoldás esetén fogyasztói érdekvédelemhez fordulni.

Elérhetőség:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

A Vásárlónak joga van békéltető testülethez fordulni.

Elérhetőség: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax szám: 06-1-488-2186 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes.hu

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

12. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

13. Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja. Webáruházunkban csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért webáruházunk nem vállal felelősséget.

14. Termékvélemények, értékelések

Érvényes: 2022. május 28.-tól

 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében

A webáruházban megjelenő termékvélemények kivétel nélkül valódi felhasználóktól származnak. Minden termékvélemény mellett olvasható a vélemény írásának időpontja.

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.